jak postupovat

Instrukce k procesu očkování zaměstnanců škol krok za krokem.


instrukce k procesu krok za krokem

Vzhledem k decentralizaci regionálního školství v České republice (cca 10 tisíc právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení majících postavení zaměstnavatele) je nezbytná součinnost ředitelů škol a školských zařízení (vedení škol) v tomto procesu.  

Aktualizace k 23. 3. 2021 => Dopis k další etapě očkování

1. Školy od MŠMT obdržely podrobné informace a unikátní kódy

Každá právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku – bez ohledu na druh činnosti či zřizovatele obdržela do své datové schránky z MŠMT:

 • unikátní kód (Unikátní kód slouží při registraci k očkování ke „ztotožnění“ registrované osoby s prioritní profesní skupinou pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení)
 • podrobné informace k dalšímu postupu, vzory souvisejících dokumentů apod. (vše najdete také zde na stránkách)

2. Ředitelé škol a školských zařízení (vedení škol) přiřazují unikátní kódy  

 1. Ředitel/ka (vedení školy) odpovědně nakládá s unikátním kódem – ochrana unikátního kódu uvnitř organizace a jednoznačné poučení zaměstnanců o způsobu nakládání s unikátním kódem.
  • Ochrana unikátního kódu před únikem mimo okruh zaměstnanců školy nebo školského zařízení je nezbytná z důvodu maximální odpovědnosti a solidarity v procesu očkování celé společnosti.
  • Umožnění přednostního očkování osoby, která k němu není v dané fázi určena, znamená odložení očkování u osob, které jsou onemocněním COVID-19 nejvíce ohroženy nebo které o ně přímo pečují nebo jim je dána priorita s ohledem na zabezpečení základních funkcí státu pro občany.
  • Oprávnění využití unikátního kódu bude před aplikací očkovací látky ověřeno očkovacím místem oproti písemnému potvrzení zaměstnavatele, tj. ředitele či ředitelky (vedení) školy a školského zařízení (viz dále). Neoprávněná registrace tedy může vést ke zbytečnému plýtvání s vakcínami, tj. zpoždění proočkovanosti české populace.
 2. Ředitel/ka (vedení školy) odpovědně vytipuje okruh zaměstnanců, kterým bude unikátní kód předán pro první etapu registrace (a realizace očkování), která bude zahájena od 27. února 2021, a to na základě následující prioritizace:
  1. zaměstnanci ve věku 55 let a výše,
  2. zaměstnanci zajišťující provoz škol a školských zařízení, které jsou v současné době v souladu s vládními opatřeními v provozu – tedy zaměstnanci:
   • školských poradenských zařízení,
   • zajišťující vzdělávání a školské služby pro žáky 1. a 2. tříd základních škol,
   • zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče,
   • škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální školy),
   • mateřských škol,
  3. zaměstnanci zajišťující provoz škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období – tedy zaměstnanci:
   • středních škol, konzervatoří,vyšších odborných škol,
   • zajišťující vzdělávání a školské služby pro žáky 9. tříd základních škol.
 3. Vedení školy vystaví potvrzení o zaměstnání pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům školy nebo školského zařízení. Ti následně provedou registraci k očkování. Potvrzení pak musí být zaměstnancem předloženo na očkovacím místě (vzor potvrzení je součástí dokumentů zaslaných z MŠMT do datových schránek - ke stažení zde.).

Upřesnění smyslu kritérií

Z důvodu mnoha dotazů upřesňujeme smysl kritérií ke stanovení prioritních zaměstnanců. Stačí kliknout pro upřesnění informací.

Kritéria nemusí být splněna současně.

Kritérium věku 55+ je pouze jedním z kritérií. Jako prioritní je například uvedena i skupina zaměstnanců, kteří budou zajišťovat chod provozu škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období (např. 9. ročník ZŠ), nebo těch zaměstnanců, kteří již zajišťují provoz škol (např. 1. a 2. ročník ZŠ). Obě kritéria jsou nezávislá na věku. Podmínka věku stojí sama o sobě, nemusí být zároveň splněno i další kritérium.

Není nezbytné, aby jednotlivé podmínky byly splněny kumulativně.

Kritéria a podmínky nejsou závazné, jedná se pouze o apel k zohlednění daných kritérií. Je na řediteli školy, aby si určil prioritizaci jednotlivých pedagogických a nepedagogických pracovníků, s ohledem na provoz školy. Velmi doporučujeme, aby ředitelé škol odpovědně přistoupili k určení prioritních zaměstnanců.

Prioritizace pouze zohledňuje postupné dodávky očkovacích vakcín.

Důvodem prioritizace je skutečnost, že s ohledem na postupné dodávky očkovacích vakcín není možné okamžitě očkovat všechny zaměstnance škol. Z toho důvodu a z důvodu rozložení zátěže při registraci doporučujeme, aby ředitelé škol určili prioritní zaměstnance, kteří budou očkováni dříve. Očkováni budou i ostatní zaměstnanci škol, kteří jsou nadále v prioritní skupině před ostatními osobami

3. Pedagogové se sami registrují k očkování

Registraci k očkování bude provádět pedagogický pracovník či nepedagogický zaměstnanec samostatně v registračním systému na adrese https://crs.uzis.cz/ – s pomocí unikátního kódu předaného vybraným zaměstnancům ředitelem školy nebo školského zařízení.

Škola či školské zařízení nebude provádět registraci svých zaměstnanců k očkování (její role v procesu je jiná).

Očkování je (i pro tuto profesní skupinu) dobrovolné, ovšem důrazně doporučené – jak s ohledem na potřebu zajištění ochrany této profesní skupiny před onemocněním COVID-19, tak s ohledem na společenské postavení a vliv (zejména) učitelů ve společnosti.

Zaměstnanci škol a školských zařízení, kterým nebude unikátní kód, resp. navazující potvrzení 
o zaměstnání, ředitelem školy nebo školského zařízení předáno pro první fázi registrace od 27. února 2021 z důvodu odpovědného a solidárního přístupu školy nebo školského zařízení:

 • nepřicházejí o možnost být prioritně očkováni proti onemocnění COVID-19 jako součást této profesní skupiny 
 

 • budou včas informováni o tom, kdy jim bude kód předán. Konkrétní termín záleží nejen na dostatku dávek, ale také na zájmu první skupiny zaměstnanců, který bude vyhodnocen po prvním týdnu po spuštění registrace. Lze očekávat, že k předání kódu další části zaměstnanců dojde v řádu 2 až 3 týdnů. 
 


Jakou roli má Národní koordinátor očkování – Centrální řídící tým?

 • součinnost s krajskými koordinátory pro očkování
 • zabezpečuje provoz CRS a vygeneruje unikátní kódy k validaci pedagogického pracovníka a nepedagogického zaměstnance k příslušné škole či školskému zařízení
 • linkou 1221 a dispečinkem očkování dispecinkocko@mzcr.cz bude zajišťovat podporu pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům, školám a školským zařízením v případě problémů s přihlášením
 • návody na registraci k očkování naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke- stazeni/

Jakou roli má MŠMT?

 • Zajistí distribuci přihlašovacích údajů školám a školským zařízením; současně zajistí distribuci informací, k čemu údaje slouží a jak mají zaměstnavatelé (tj. školy a školská zařízení) v této oblasti postupovat.
 • Bude zajišťovat metodickou pomoc školám a školským zařízením. V případě nejasností k problematice prioritizace očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců kontaktujte zaměstnance MŠMT na telefonních číslech 771 139 398, 771 139 410, 770 158 757, 773 752 601 nebo 723 447 114, případně na e-mailové adrese koronavirus@msmt.cz.
 • Realizuje součinnost s krajskými úřady (odbory školství).
 • Zveřejňuje další vysvětlující a propagační materiály na https://ockovani.edu.cz.

instrukce k očkování zaměstnanců škol

Základní informace o procesu samotného očkování zaměstnanců škol a školských zařízení naleznete ve společné prezentaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví


Obecné informace k očkování proti onemocnění COVID-19 v ČR naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

 • seznam očkovacích míst
 • jak se zaregistrovat k očkování
 • jak si zarezervovat termín očkování
 • další aktuální a užitečné informace k průběhu očkování 

mám další otázky