FAQ – nejčastější dotazy

Nejčastější otázky týkající se očkování ve školách.


Aktualizováno k 29. 3. 2021: Aktualizována část týkající se ukončení registrace k přednostnímu očkování.
Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Na koho se vztahuje očkování

Vztahuje se očkování na zaměstnance dětských skupin?
Ne. Ohledně informací k očkování zaměstnanců dětských skupin může poskytnout bližší informace Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Vztahuje se očkování i na zaměstnance na DPP a DPČ?
Ano, vztahuje.
Pokud projeví zájem i zaměstnanec, který v průzkumu neměl zájem, je potřeba ho někde dohlásit?
Průzkum se týkal testování žáků a dodávek respirátorů. Průzkum se netýkal očkování. Na očkování se samozřejmě mohou hlásit všichni zaměstnanci.
Vztahuje se očkování na soukromá zařízení bez akreditace?
Ne. Nyní se očkování týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (tedy regionálního školství), nikoliv jiných zařízení do tohoto rejstříku nezapsaných.
Vztahuje se očkování na zaměstnance zahraničních škol s povolením plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona?
Možnost očkování se nově vztahuje i na zaměstnance zahraničních škol s povolením plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona. Postup je stejný, jako u škol zařazených ve školském rejstříku. 
Každé zahraniční škole na území ČR, které bylo uděleno povolení plnění povinné školní docházky, byl vygenerován unikátní 8místný kód, který je určen pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům školy, kteří o očkování projeví zájem a který je nezbytný již při jejich samotné registraci k očkování v CRS na adrese https://crs.uzis.cz.
Poté, co se konkrétní zaměstnanec školy zaregistruje k očkování v CRS, bude mu školou vystaveno potvrzení o zaměstnání, a to s využitím jednotného vzoru, který školy obdržely. Tímto potvrzením se Váš zaměstnanec následně prokáže na očkovacím místě, kde bude ověřeno oproti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat. Je třeba také věnovat pozornost informaci k očkování cizích státních příslušníků proti covid-19 v ČR s přehledem skupin cizinců a způsob, jak se registrují k očkování. Informace byla také přílohou dopisu pro školy.
Mohu do očkování zapojit i školní asistentku, která je zaměstnankyní naší školy, ale je placena z dotačního projektu Šablony III?
Očkování se vztahuje na zaměstnance škol na pracovní poměr nebo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není rozhodující, z jakých peněz je zaměstnanec placen.

Kontraindikace, prodělání covid

Může se k očkování registrovat zaměstnanec, který v posledních 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19?
Vyjádření Ministerstva zdravotnictví:

"Délka protektivní imunity po prodělaném onemocnění COVID-19 není známa a tato imunita není navozena u všech osob po prodělané infekci. Na druhou stranu symptomatická reinfekce během 3 až 6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při symptomatickém průběhu. Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění.

U každého zájemce o očkování je přitom vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného onemocnění COVID-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování."


Není tedy nutné čekat 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19. Doporučujeme však tuto skutečnost probrat se svým praktickým lékařem.
Mám zdravotní problémy, oslabenou imunitu, mohu se registrovat k očkování?
Před podáním každé vakcíny probíhá pohovor s lékařem v místě očkování, právě proto, aby se z lékařského hlediska vyhodnotila vhodnost očkování z pohledu kontraindikace a možných rizik spojených se specifickým zdravotním stavem. Samozřejmě v případě pochybností či nejasností doporučujeme očkování konzultovat nejdříve se všeobecným praktickým (popř. ošetřujícím) lékařem.

Určení prioritních zaměstnanců

Ukončení registrace k přednostnímu očkování

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončil v neděli 28. března ve 23:59, kdy došlo k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů. Očkování dál pokračuje, nicméně už není možné se na něj přednostně registrovat. V současné době se nepočítá s další vlnou přednostního očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Pokud již máte vytvořenou registraci a přišla Vám nová zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu, pokračujte přímo do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani. (zdroj https://registrace.mzcr.cz/)

V případě, že máte registrovaný termín, který potřebujete posunout, obraťte se s tímto na Vámi vybrané očkovací místo nebo linku 1221. Daná informace vyplývá z webu rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani, na kterém je uvedeno:

Jak změnit termín očkování 1. dávky?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 a nebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

Jak změnit termín očkování 2. dávky?

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky například z důvodu nemoci, kontaktujte očkovací centrum.

Je nutné, aby pro zařazení do prioritní skupiny zaměstnanec splňoval všechna kritéria?
Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy, kritéria jsou pouze doporučující. Stačí splnění jediného kritéria.
Kdy budou na řadě ostatní pedagogové, které pan ředitel neřadí mezi prioritní?
Tito zaměstnanci budou včas informováni o tom, kdy jim bude kód předán. Konkrétní termín záleží nejen na dostatku dávek, ale také na zájmu první skupiny zaměstnanců, který bude vyhodnocen po prvním týdnu po spuštění registrace. Lze očekávat, že k předání kódu další části zaměstnanců dojde v řádu 2 až 3 týdnů.
Mohou se registrovat učitelé 1. a 2. tříd, které budou uzavřeny?
Ano, zaměstnanci, kteří zajišťují provoz škol, tedy i učitelé 1. a 2. ročníků ZŠ, spadají do kritérií pro prioritní očkování.
Týká se očkování i těch pedagogů, kteří vyučují nepovinné předměty?
Očkování se týká všech zaměstnanců školy. V rámci určení prioritních zaměstnanců doporučujeme vyjít z doporučených kritérií. Do prioritní skupiny je možné určit mj. i zaměstnance, kteří vyučují nepovinné předměty.
Jsou v prioritní skupině pedagogové v přípravných třídách?
Ano, jsou.
Mohu dát přednostně očkovat dvě mladší kolegyně, i když je prioritou skupina 55+, jedna je těžký astmatik a druhá má CHOPN, obě patří do velmi rizikové skupiny, ale jsou mladší?
Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy, kritéria jsou pouze doporučující. Při určování prioritních zaměstnanců lze zohlednit individuální situaci konkrétních zaměstnanců.
Věkové hranice 55+ ještě nedosahuji, nemám tedy na registraci v této etapě nárok?
Věk 55 let je myšlen k datu registrace. Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy. Kritéria jsou doporučující. Není nutnou podmínkou, aby byl zaměstnanec starší 55 let – není to tak, že by se zaměstnanci mladší 55 let nesměli registrovat v prioritní skupině.
Mohu poslat na přednostní očkování všechny bez rozdílu věku, protože zajišťují chod MŠ?
Ano, doporučeným kritériím odpovídá postup, kdy se k očkování budou prioritně registrovat všichni zaměstnanci MŠ, kteří zajišťují její chod, bez ohledu na jejich věk.
Mohou se rezervovat na očkování i zaměstnanci na MD, RD?
Tito zaměstnanci nezajišťují provoz škol, proto doporučujeme, aby se registrovali až ve druhé vlně, nikoliv v rámci prioritní skupiny.
V prioritních skupinách zaměstnanců zajišťujících provoz škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období, jsou zaměstnanci např. středních škol. Jsou to všichni zaměstnanci středních škol?
Ne, jsou tím myšleni pouze ti zaměstnanci, kteří budou zajišťovat výuku žáků, u nichž se předpokládá návrat do škol, tj. závěrečných ročníků středních škol (které budou konat maturitní a závěrečnou zkoušku) a žáků na praktickém vyučování.

Další dotazy

Musím nosit respirátor, pokud jsem řádně naočkovaný?
Toto je v kompetenci ministerstva zdravotnictví, které vydává mimořádná opatření týkající se ochranných prostředků. V současné době tam tato výjimka není uvedena.
Stačí, když ředitel pošle potvrzený formulář e-mailem s naskenovaným razítkem školy?
Ano, stačí.
Proč zrovna Astra Zeneca?
Všechny vakcíny jsou bezpečné a účinné, všechny prošly stejným schvalovacím procesem. Konkrétně k vakcíně Astra Zeneca odkazujeme na tuto prezentaci.
Může mi ředitel školy předat kód jinak než osobně?
Není přímo stanoven způsob předání kódu. Je tedy možné jeho předání i jinak než osobně. Přitom je třeba dbát na ochranu unikátního kódu uvnitř organizace a jednoznačné poučení zaměstnanců o způsobu nakládání s unikátním kódem.
Jakou vakcínou budou učitelé očkováni?
Pro pedagogické pracovníky je počítáno s očkováním vakcínou Astra Zeneca, nelze to však garantovat. Záležet bude mj. na dostupnosti jednotlivých vakcín.
Pracuji jako učitelka na třech školách a ze všech jsem dnes dostala informaci, že od 27. února se budu moci zaregistrovat do očkovacího systému a dostanu unikátní kód. Záleží, který z kódů použiji?
Vzhledem ke skutečnosti, že pro sebe využijete pouze jediný termín, vyberte si prosím pouze jednu školu, která vám předá kód.